Hai-ning (mochizuki Umiko) manga

Batman & Superman dj - Immolato

Batman & Superman dj - Immolato

Pairings: Ultraman x Owlman x Batman, Superman x Batman